ביטול הזמנה אינטרנטית

טופס לביטול הזמנה אינטרנטית

לשירות לקוחות: 077-9966630

זמני פעילות המוקד: ימים: א’-ה’ בשעות: 16:30 – 08:30

מייל: crm@aminach.co.il

מדיניות ביטולים, החזרים והגנת הצרכן

 1. ביטול רק על פי חוק. משתמש רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.
 2. העסקאות באתר – עסקאות מכר מרחוק.
 3. התנאים לביטול עסקה. התנאים המקדמיים לביטול עסקה של מוצר שלא היה פגום בעת מסירתו לרוכש, בכפוף לכל חוק רלוונטי, הם (במצטבר) כי –
  1. המוצר הוחזר אלינו על ידי הרוכש ועל חשבון הרוכש במצבו התקין, ללא כל שימוש שפגע בו בדרך כלשהי.
   מודגש כי עסקה לרכישת מוצרים שנעשה בהם שימוש ואשר נפגמו בדרך כלשהי ניתנת לביטול רק אם הרוכש שילם לחברה את מלוא ירידת הערך של המוצר עקב הפגם.
  2. עלות המשלוח של המוצר החלופי אליכם שולמה על ידיכם לחברה
  3. הוצגה בפנינו הוכחת קניה, דוגמת חשבונית או פתק החלפה או כל הוכחה אחרת על העסקה, מועדה ואופן התשלום.
  4. לא חלפו יותר מ-14 ימים ממועד קבלת המוצר. לתשומת לב הרוכש – מסמך הגילוי כהגדרתו בדין הינו עמוד המוצר באתר.
  5. ככל שהמוצר נמנה על מי מהמוצרים שהחוק קובע דין ספציפי ביחס אליהם – החוק יגבר.
  6. הודעה על הביטול תימסר בטלפון 077-9974001 או דוא”לac.online@aminach.co.il . בהודעת הביטול יש לציין את פרטי המוצר וההזמנה, סיבת הביטול, שם הרוכש ופרטי יצירת הקשר עימו.
  7. פרטי המוצר וההזמנה שיאפשרו לזהותם וכן את פרטי הרוכש, מספר תעודת הזהות שלו ודרכי יצירת הקשר עימו.
 4. מועדים למתן הודעת ביטול. המועדים לשם כך קבועים בחוק.
  עם זאת, לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק, אולם תנאי החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת יגברו על מועדים אלו ככל שישנה שונות ביניהם: ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;
 5. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הרוכש. ברכישת מוצרים מסוימים או בעסקאות מסויימות, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, הכולל בין היתר גם מוצרים הנמנים על אחד או יותר מאלו:
  1. מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש או לפי דרישתו;
  2. ריהוט שהורכב בבית הרוכש;
  3. טובין פסידים;
  4. 5.4.   “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;
  5. טובין הניתנים להעתקה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה;
  6. טובין שנרכשו באמצעות תווי קניה למיניהם, שוברים וכדומה;
  7. מוצרים אחרים שלא ניתן לבטל את רכישתם או להחזירם על פי דין
 6. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, החברה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם ובניכוי עמלת סליקת חברת האשראי וכן עלות ההובלות שבוצעו בפועל, אם הרוכש בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
 7. תשלומים שאינם מוחזרים. גם במקרה של ביטול עסקה, יתכן וחלק מרכיביה כוללים תשלומים שלא יוחזרו ושלא ניתן להחזירם. למשל, דמי ההובלה, דמי ההרכבה, דמי ההתקנה וכדומה הינם תשלומים בגין שירות שניתן בפועל ואינם כפופים לביטול ולהחזרה.
 8. החזרת המוצרים. רוכש מוצר שביטל את העסקה כדין, ידאג להחזיר את המוצר לידינו במשרדינו שבישוב ניר צבי, על חשבונו. רוכש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישורנו, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור. האחריות על תקינות המוצר עד להגעתו למשרדנו – על הרוכש.
 9. ביטול עסקה הינו סעד ממצה וסופי. הסעד היחיד והבלעדי שיעמוד לרשות הרוכש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה והיא בלבד. לא תהיינה לרוכש טענות נוספות כנגד האתר במקרה שכזה.
 10. החזר התשלום. החזר התשלום יבוצע קרוב ככל האפשר במידת הסבירות למועד קבלת הביטול אצל החברה, ולא יותר משבעה (7) ימים. ההחזר יבוצע באמצעי תשלום מקביל לזה ששולם, הכל כקבוע בחוק.
  עם זאת, החזר תשלום שבוצע במזומן לא יוחזר במזומן אלא בשיק נושא תאריך פרעון מיידי. תשלום בשיק יזכה בהחזר בשיק, ביטול החיוב בחברת האשראי יבוצע באמצעות חברת האשראי (ולפי תנאיה) וכדומה.
  שימו לב שמועד החזרת הכסף בעת ביטול עסקת אשראי אינו בשליטת האתר אלא בשליטת חברת האשראי בלבד.

יש לכם שאלה? נשמח להיות בקשר